Ваши вопросы - наши ответы

Здравствуйте, в этом разделе вы найдете множество вопросов от наших клиентов и читателей, на вопросы отвечают юристы, нотариусы и специалисты по недвижимости. Если вы желаете задать вопрос, то ниже, вы найдете форму для заполнения.

Пожалуйста помните, ответы даются без детального изучения вашей ситуации и без ознакомления с документами, поэтому, помните, консультация у нотариуса или юриста даст вам уверенность для принятия правильного решения.

Lūdzu iegaumējiet: Atbildi sniedzam, neiepazīstoties ar Jūsu situāciju raksturojošajiem dokumentiem, tāpēc lūdzam vērsties pie zvērināta notāra, kurš, izvērtējot tos, piedāvās Jums labāko tiesiskās palīdzības veidu.


  Какими налогами облагается прибыль от аренды недвижимости в Латвии?
Вы обязаны зарегистрировать договор аренды в течении 3х дней с момента подписания, в таком случае процентная ставка 10%, оплачивается один раз в год при подаче декларации, другой вариант – регистрация хозяйственной деятельности , в этом случае налог 24% , но у вас появляется возможность учитывать расходы связанные с этой недвижимостью. По информации СГД от 12/04/2014.
  Во что обойдётся обслуживание квартиры в Риге, коммунальные платежи?
Обычно коммунальные платежи составляют:

 • газ – по счетчику;
 • электричество – по счетчику;
 • вода – по счетчику;
 • обслуживание – в соответствии с выставляемыми счетами от обслуживающей компании.

Пример – однокомнатная квартира в спальном районе до 40м2 будет обходится летом до 120 ево, зимой до 170, 2х комнатная – лето от 140, зима до 200, 3х комнатная летом до 180 , зимой до 250… цифры приблизительные, на 2014 год.
  Кто платит ежегодный налог на недвижимость, если квартира сдана в аренду?
Этот момент законом специально не оговаривается, исключительно по договоренности двух сторон, как правило для наших клиентов мы делаем все возможное что бы переложить эту часть расходов на арендатора.
  Планируем приобрести доходный многоквартирный дом до 500 000 евро, но чувствуем, что Рига нам не по карману. Работаете ли вы в других регионах Латвии и может ли ваша компания оказать услуги по управлению недвижимостью?
Да, мы можем подобрать для вас такое предложение и взять на обслуживание данный объект, а главное, дадим гарантию дохода от аренды сроком на два года.
  Labdien. 1.Kāda ir atšķirība starp nekustamā īpašuma dāvinājuma līgumu apliecinājuma kārtībā un nek.īp. dāvinājuma līgumu notariālā akta kārtībā? 2.Kādas ir abu līgumu izmaksas un priekšrocības nostiprinot īpašuma tiesības zemesgrāmatā? 3.Kuru no šiem līgumiem praksē ir grūtāk apstrīdēt? 4.Vai ir iespējams dāvināt nekustamo īpašumu, kuram nav pabeigta inventarizācija? 5.Vai dāvinot nekustamo īpašumu atlīdzības nozīmē ir nepieciešama kopīpašnieku piekrišana? Paldies, Kristīne.
Uz Jūsu jautājumiem nevar īsi atbildēt. Bet galvenie momenti ir šādi:

1. Dāvinājuma līgums notariālā akta formā.


Notāra pienākumi:
 • Pārbauda akta dalībnieku identitāti, rīcībspēju un pārstāvības tiesības (piem., pilnvaras, ja akta dalībnieks rīkojas citas personas vārdā).
 • Pārbauda nekustamā īpašuma datus Zemesgrāmatā.
 • Noskaidro notariālā akta dalībnieku gribu un darījuma noteikumus.
 • Iepazīstina akta dalībniekus ar iespējamām darījuma tiesiskajām sekām (piemēram, kas un kādā gadījumā var dāvinājuma līgumu apstrīdēt).
 • Nolasa akta projektu tā dalībniekiem.
 • Taisa autentisku aktu.
 • Notariāls akts ir publisks akts. Akta oriģināls glabājas notāra arhīvā.

Izmaksas ir atkarīgas no dāvināmā nekustamā īpašuma vērtības. Īpašuma tiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā: privātpersonu parakstiem uz nostiprinājuma lūguma nav nepieciešams notāra apliecinājums, ja nekustamā īpašuma atsavinātājs un ieguvējs iesniedz lūgumu personiski Apstrīdēšana: saskaņā ar CPL 178.p. 3.d. notariālo aktu patiesīgumu nevar apšaubīt.

2. Dāvinājuma līgums, ko sastāda notārs un apliecina uz tā līdzēju parakstus:


Notāra pienākumi:
 • Pārbauda parakstītāju identitāti.
 • Noskaidro notariālā akta dalībnieku gribu un darījuma noteikumus.
 • Iepazīstina akta dalībniekus ar iespējamām darījuma tiesiskajām sekām.
 • Līgums ir privāts dokuments, notāra arhīvā nepaliek.

Izmaksas:
 • Līguma projekta sastādīšana Ls 46,59 (ar PVN).
 • Parakstu apliecināšana: par katras personas parakstu uz līguma pirmā eksemplāra Ls 15,13 (ar PVN), uz pārējiem eksemplāriem – Ls 9,32 (ar PVN).

3. Notāram iesniegts jau sastādītais dāvinājuma līgums, uz kura notārs apliecina parakstus


Notāra pienākumi:
 • Pārbauda parakstītāju identitāti.
 • Par dokumenta saturu neatbild.
 • Līgums ir privāts dokuments, notāra arhīvā nepaliek.

Izmaksas: par katras personas paraksta apliecināšanu uz līguma pirmā eksemplāra Ls 15,13 (ar PVN), uz pārējiem eksemplāriem – Ls 9,32 (ar PVN). Dāvinot nekustamā īpašuma domājamo daļu, kopīpašnieku piekrišana nav nepieciešama.

Par inventarizāciju. Ja tiek veikta Zemesgrāmatā ierakstīta objekta inventarizācija (kadastrālās uzmērīšanas lietas taisīšana), tas nozīmē, ka objekta sastāvā ir kādi grozījumi. Ja, reģistrējot Zemesgrāmatā dāvinājuma līgumu, uzradīsies, ka Zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvs neatbilst Kadastra informācijas sistēmā reģistrētam tā paša nekustamā īpašuma sastāvam, tad ar reģistrāciju Zemesgrāmatā būs problēmas.

  Labdien! 3 istabu dzīvokli ir privatizējuši 2 īpašnieki, vienam ir 2 istabas, otram 1 istaba. Privatizēts tika 2001. gadā. Kādas iespējas ir šajā jautājumā? Vai 2 istabu īpašnieks var veikt maiņu?
Labdien! Jūsu dzīvoklis tika privatizēts kā dzīvokļa īpašums un, ja dzīvokļa īpašums ir nonācis vairāku personu īpašumā, tas ir kopīpašums. Attiecībā uz dzīvokļa īpašuma kopīpašumu, ciktāl to nereglamentē 28.09.1995. likums "Par dzīvokļa īpašumu”, piemērojamas Civillikuma normas, kuras nosaka kopīpašnieka tiesības un aprobežojumus rīcībai ar savu kopīpašuma daļu, tai skaitā tiesības prasīt kopīpašuma dalīšanu. Likums "Par dzīvokļa īpašumu” paredz, ka katrs kopīpašnieks var savu domājamo daļu atsavināt kādam no pārējiem kopīpašniekiem vai — ar viņu piekrišanu — citai personai (9.pants), un, ka katrs kopīpašnieks var jebkurā laikā prasīt kopīpašuma dalīšanu, bet strīdus izskata tiesa atbilstoši Civillikuma 1075.pantam, nepiespriežot kopīpašuma dalīšanu reālās daļās (5.pants), jo dzīvokļa īpašums ir tiesiski nedalāms.

Par 2 istabu maiņu var slēgt maiņas līgumu, ar kuru vienam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu (domājamās daļas noteiktas atbilstoši privatizācijas dokumentiem un ierakstiem zemesgrāmatā) maina pret citu mantu vai nekustamo īpašumu. Šajā gadījumā otrā kopīpašnieka piekrišana nav vajadzīga, jo trešo personu (arī otrā kopīpašnieka) pirmpirkuma tiesības un izpirkuma tiesības maiņas līgumā nav izlietojamas.

Lai vairāk uzzinātu par kopīpašumu un, ja Jūs vēlāties konkrētāku atbildi par maiņas līgumu vai citu jautājumu, tad Jums jāvēršas pie jebkura Latvijas Republikas zvērināta notāra uz konsultāciju, līdzi ņemot arī īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus, lai noskaidrotu īpašumā esošo daļu apmēru.

  Labdien! Gribēju pajautāt vai ir iespēja personiski pārliecināties par to, ka izvelētajam dzīvoklim nav nekādu parādu un tas nav ieķīlāts?
Pirms darījuma slēgšanas pie zvērināta notāra ir iespēja ieskatīties Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā un iepazīties ar nekustama īpašuma stāvokli.

  Labdien! Mans tēvs savu īpašumu vēlas atstāt man, uzrakstot testamentu pagasttiesā. Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai to nokārtot un vai man ir jābūt pie testamenta sastādīšanas? Jau iepriekš paldies par atbildi.
Labdien! Atbilstoši 22.06.2006. Bāriņtiesu likumam (likums stājies spēkā 2007.gada 01.janvārī un līdz 2007.gada 31.janvārim visas pagasttiesas pārdēvētās par bāriņtiesām) bāriņtiesa savā teritorijā starp citiem uzdevumiem arī apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas). Testamenta nolasīšana un apliecināšana notiek divu liecinieku klātbūtnē (prasības, kuras izvirza testamenta lieciniekiem, nosaka Civillikuma 435. un 448.pants) un, ja testators piekrīt visiem akta noteikumiem un tāda patiesi ir viņa pēdējā griba, to apliecina bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis. Pēc testamenta apliecināšanas bāriņtiesa testatoram izsniedz testamentu grāmatā ierakstītā akta izrakstu. Testatoram un lieciniekiem savas identitātes pierādīšanai un pārbaudei jāuzrāda pases. Ja testators vēlas ar testamentu novēlēt atsevišķu mantu, tad ejot uz bāriņtiesu līdzi jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatu apliecība utt.). Ar testamentu ieceļamais mantinieks var arī nepiedalīties pie testamenta nolasīšanas un apliecināšanas. Ja testators nenodos mantiniekam testamenta izrakstu vai testamenta izraksts nesaglabāsies, ar testamentu ieceltajam mantiniekam būs tiesības testamenta izrakstu saņemt bāriņtiesā pēc testatora nāves. Testamenta apliecināšana ir maksas pakalpojums, par ko jāmaksā bāriņtiesu likumā noteiktā valsts nodeva.

  Tiesa martā apstiprināja mutisko testamentu. Tika izsludināts Latvijas Vestnesī un jūlija beigās es varētu jau saņemt mantojumu. Pagasts uzzinājis, ka man vientuļš pensionārs atstājis mantojumu, nolēma, ka arī viņiem pienāktos mantojums, kaut gan pagastam neko tas cilveks nebija atstājis. Pagasts pēc mana testamenta nolasīšanas griezās pie notāra un pieprasa mantojumu, jau oktobrī ir paredzēta tiesa. Vai ir pagastam kādas tiesības to darīt? Vai, līdz ar paredzeto tiesu, man bus atlikts arī laiks, kad varēšu saņemt savu mantojumu?
Mēs nezinam no Jūsu lietas izklāsta, kāda veida prasību pagasts ir cēlis tiesā - vai ir apstrīdējis tiesas iepriekš apstiprināto mutisko testamentu, vai ir lūdzis apstiprināt vēlāku testamentu, vai vērsies pie notāra un tiesā uz kādiem citiem pamatiem? Iespējams, pagasts ir vērsies pie notāra vienīgi kā mantojuma atstājēja kreditors. Gadījumā, ja pagasts cels prasību tiesā, tiesa visdrīzāk nolems apturēt notāra lietvedībā esošo mantojuma lietu līdz lietas galīgai izskatīšanai. Ja nē, tad apliecību saņemt varēsiet, bet pagastam paliks tiesība pret jums celt mantojuma prasību. Lūdziet notāru Jūs informēt, ko tieši pagasts notāram lūdzis. No tā būs atkarīga notāra un Jūsu turpmākā rīcība.

  Labdien! Man tāds jautājums, man nomira kāds tuvs cilvēks - uz viņa vārda palika lauksaimniecības tehnika. Kas būtu jādara šī mirušā īpašnieka dēlam, lai pārrakstītu šo tehniku savā īpašumā? Paldies!
Civillikums paredz ka attiecībā uz mantojumā atstāto mantu, kura nav reģistrēta tiesiskās reģistrācijas iestādēs, pietiek ar to, ka mantinieks mantojumu pieņem, bet attiecībā uz mantu, kura ir reģistrēta (transporta līdzekļi, arī piekabes, ja tie piedalās ceļu satiksmē) var tikt pārreģistrēta uz mantinieka vārda pie notāra, nokārtojot mantojuma lietu. Lai mantojuma lietu uzsāktu, Jums būs nepieciešama tēva miršanas apliecība, sava dzimšanas apliecība un dokumenti, kas pamato tēva tiesības uz to mantu, kuru mantosiet, un jādodas pie notāra pēc savas izvēles gada laikā no tēva nāves.

  Labdien, sakiet lūdzu - ir nek.īp. dāvinājums diviem bērniem. Dāvinātājs ir dzīvs un vai apdāvinātajiem ir tiesības izmitināt savus bērnus bez dāvinātāja un otra apdāvinātā piekrišanas?
Jūsu gadījumā viss ir atkarīgs no noslēgtā dāvinājuma līguma nosacījumiem. Ja dāvinājuma līgums ir noslēgts ar noteikumu, ka dāvināmais nekustamais īpašums paliek dāvinātāja lietošanā, vai ka dāvināmo īpašumu nevar nodot citu personu lietošanā bez dāvinātāja piekrišanas, tad bez dāvinātāja piekrišanas dāvināmo īpašumu nevar nodot citu personu lietošanā, bet ja tādu nosacījumu līgumā nav, un ir norādīts, ka dāvinātājs nodod dāvināmo nekustamo īpašumu apdāvināto lietošanā, tad dāvinātāja piekrišana nav nepieciešama. Otra apdāvinātā piekrišana nav vajadzīga tikai gadījumā, ja dāvinājuma līgumā ir noteikta dāvināmā nekustamā īpašuma lietošanas kārtība (kādas istabas tiek nodotas viena apdāvinātā lietošanā, kādas – otrā), vai ja dāvināmā nekustamā īpašuma lietošanas kārtību apdāvinātie ir noteikuši pēc dāvinājuma līguma noslēgšanas. Kvalitatīvu konsultāciju Jums var sniegt zvērināts notārs, iepazīstoties ar konkrētā dāvinājuma līguma noteikumiem.

  Vēlos mainīt savu dzīvokli pret mašīnu. Kādi dokumenti būtu nepieciešami un cik tas maksās?
Labdien! Lai varētu samainīt dzīvokli pret mašīnu ir nepieciešami dokumenti, kas pierāda dzīvokļa un mašīnas īpašnieku īpašuma tiesības uz maināmiem īpašumiem, un proti: zemesgrāmatu apliecība uz dzīvokli un tehniskā pase uz mašīnu. Pie maiņas līguma, kā pie atsavināšanas līguma, būs nepieciešama īpašnieku laulāto piekrišanas (ja īpašums ir iegūts laulības laikā vai līdzējiem ir laulības līgums par mantas kopību). Savas identitātes pierādīšanai pie notāra jāņem pases. Darījumam jāsagatavo maiņas līgums un nostiprinājuma lūgums. Darījums jānoformē rakstiski (jo ir zemesgrāmatā reģistrējamais īpašums), un Jūs pēc izvēles varat to noformēt notariālā akta forma vai lūgt notāru sagatavot līguma projektu un apliecināt uz tā parakstus, vai noslēgt līgumu privātā kārtībā. Līgumu Jūs varat sagatavot arī paši. Izmaksas par notariālā akta sastādīšanu ir atkarīgas no darījuma vērtības (procents no lielākās dzīvokļa vai mašīnas vērtības), bet notariāliem aktiem ir daudz priekšrocību. Līguma projekta sastādīšana pie notāra maksā LVL 46,59 (ieskaitot PVN), parakstu īstuma apliecināšana LVL 18,83 par vienu eksemplāru (ieskaitot valsts nodevu un PVN), nostiprinājuma lūgums LVL 48,93 (ieskaitot valsts nodevu, PVN, ieskatīšanos publiskajos reģistros). Sastādot notariālo aktu nostiprinājuma lūgumu var rakstīt tikai no ieguvēja puses, kā arī aktā var izteikt savstarpēju pilnvarojumu turpmākai dokumentu noformēšanai zemesgrāmatā un CSDD. Laulātā piekrišana maksā LVL 12,43 (ieskaitot valsts nodevu un PVN). Ja Jūs vēlaties precīzāk uzzināt par izmaksām un darījuma reģistrācijas kārtību, tad Jums jāvēršas pie jebkura Latvijas Republikas zvērināta notāra uz konsultāciju.

  Labdien! Saņemot mantojumu, sākot no cik lielas nekustamā īpašuma vērtības ir jāmaksā nodokļi un cik procentu apmērā tas ir? Jau iepriekš pateicos.
Mantojot nekustamo īpašumu, tuvākajiem mantiniekiem, proti - laulātajam un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojušiem mantiniekiem (līdz pat trešai šķirai) jāmaksā ceturtā daļa no viena procenta (0,25%) no kadastrālās vērtības (+PVN) pie notāra (saņemot mantojuma apliecību), bet ne mazāk kā Ls 22,- lati, un tikpat- ceturtā daļa no viena procenta (0,25%) no kadastrālās vērtības pie reģistrācijas zemesgrāmatā. Citiem mantiniekiem maksājums par saņemto mantojumu ir lielāks. Piemēram, kopā nedzīvojušajiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem - ceturtdaļas procenta vietā būs jāmaksā pusprocents (0,5%).

  Labdien! Man Rīgā ir dzīvoklis, kas man ir mantojumā no mātes. Šobrīd šajā dzīvoklī nedzīvoju, bet tajā mitinās mans tēvs ar jauno sievu un abi ir tur deklarējušies. Ja vēlos dzīvokli pārdot, vai man ir nepieciešama dzīvoklī deklarēto perosnu rakstiska piekrišana, vai varu rīkoties bez viņu ziņas? Un kas notiek taja gadījumā, ja izdodas dzīvokli pārdot, vai man tur deklarētajām personām ir jānodrošina jauna dzīvojamā platība? Jau iepriekš pasakos par sniegto informāciju. Ar cieņu, Ilze
Ja Jums piederošais dzīvoklis ir nodots citu personu lietošanā (noslēdzot rakstisku līgumu vai mutiski vienojoties par lietošanas nosacījumiem), tad Jums jāvienojas ar minētām personām par dzīvokļa atbrīvošanu (dzīvokli personas var atbrīvot bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un bez jebkādas kompensācijas, vai ar citas dzīvojamās telpas ierādīšanu, vai saņemot kādu kompensāciju). Izlikt personas no dzīvokļa var tikai tiesas ceļā un tikai likuma “Par dzīvojamo telpu īri” paredzētajos gadījumos. Tādā pašā kārtībā minētās personas varēs izlikt dzīvokļa pircējs. Pārdot dzīvokli Jūs varat bez tajā deklarēto personu piekrišanas, ja starp jums nav noslēgta vienošanās, ka šāda viņu piekrišana ir nepieciešama.

  Man jāsaņem mantojums (naudā) no tantes, kuras pēdējā dzīves vieta bija Lietuvā. Cik liela valsts nodeva un kur man par mantojuma saņemšanu jāmaksā?
Saskaņā ar Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latviju, Igauniju un Lietuvu 41.pantu, kustamās mantas mantošanas tiesības nosaka tās līgumslēdzējas puses likumdošana, kuras teritorijā mantojuma atstājējam ir bijusi pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta. Tātad, mantojumu Jums būs jākārto Lietuvā, saskaņā ar Lietuvas normatīvajiem aktiem. Lietuvas notariāta oficiālā mājas lapa: www.notarai.lt (lietuviešu un angļu valodā).

  Labdien! Sakiet, lūdzu, ja cilvēks ir apcietinājumā, gaida tiesu, un viņam ir municipālais dzīvoklis, neprivatizēts. Vai viņa radiniekiem, pēc viņa lūguma, ir tiesības šādu dzīvokli izīrēt trešajām personām? Vai šis dzīvoklis tiks aizliegts lietošanai? Ceru, ka apmēram sapratāt manu jautājumu, cik nu mācēju izklāstīt. Ar cienju, Ilze.
Labdien! Visticamāk, šo neprivatizēto municipālo dzīvokli šis cilvēks lieto uz īres līguma pamata. Viņa attiecības ar izīrētāju (šajā gadījumā – pašvaldību) regulē īres līgums un 16.02.1993. likums "Par dzīvojamo telpu īri", kurš nosaka, ka dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums. Īrnieks ir tiesīgs nodot savu dzīvokli vai daļu no tā apakšīrē, bet tikai ar izīrētāja (šajā gadījumā pašvaldības) un kopā ar īrnieku dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu (ja tādi ir un šajā dzīvoklī ir likumīgi iemitināti) rakstisku piekrišanu, par to rakstveidā noslēdzot apakšīres līgumu uz termiņu, kas nevar pārsniegt pašu īres līgumu un nosakot apakšīres maksu un maksu par pakalpojumiem pēc dzīvojamās telpas apakšīres līguma, pusēm vienojoties. Īrniekam jāzina, ka atbilstoši minētam likumam arī atrodoties pagaidu prombūtnē, ja viņš ir nodevis dzīvokli apakšīrē, īrnieks paliek atbildīgs izīrētājam (pašvaldībai) saskaņā ar īres līgumu. Jāatceras, ka īrnieka pagaidu prombūtne neatbrīvo viņu no visu dzīvojamās telpas īres līgumā paredzēto saistību izpildes un viņam ir tiesības uz dzīvojamās telpas īres attiecību saglabāšanu, ja viņš izpilda visus pienākumus saskaņā ar šīs dzīvojamās telpas īres līgumu. Ja Jums ir nepieciešams saņemt konsultāciju par pašvaldības dzīvokļa nodošanu apakšīrē, Jums jāvēršas pēc juridiskas palīdzības pie zvērināta advokāta vai praktizējoša jurista. Ja būs nepieciešama pilnvara pārstāvēt īrnieku šajā jautājumā, tad Jums būs jāvēršas pie Latvijas Republikas zvērināta notāra ar prakses vietu apgabalā, kurā atrodas ieslodzījuma vieta (cietums), lai noformētu atbilstošu pilnvaru.

  Dzīvoju šobrīd mājā, deklarējies esmu dzīvoklī, ja es dzīvoklī nedzīvoju, neazmantoju komunālos pakalpojumus, vai man ir jāmaksā ikmēneša īre un komunālie pakalpojumi par dzīvokli?
Lai sniegtu atbildi uz Jūsu jautājumu, jāzina faktiskie apstākļi: pirmkārt, ir vai nav privatizēts dzīvoklis, otrkārt, kas apsaimnieko māju, kurā atrodas dzīvoklis – pašvaldības institūcija vai dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība (kooperatīvs). Ļoti svarīgi ir arī Jūsu noslēgtā īres vai apsaimniekošanas līguma nosacījumi. Iesaku Jums, paņemot līdzi īres vai apsaimniekošanas līgumu, griezties uz konsultāciju personīgi.

  Labdien! Manā ģimenē ir radusies šāda situācija! esu meita matei kura pasubrid ir slima ar insultu un vinjain ir pilna labas puses paralize!mamma ir bijusi vieniga pelnitaja gimene jo esu dekreta atvalinajuma!esam ieguvusi mazturigas gimenes statusu bet ar to ir par maz lai kads naktu preti,jo mammas darbnespejas lapas es nevaru iesniegt bez vinjas paraksta vsaa un banka kreditmaksajumu ar negrasas atlikt jo men neesot pilnvara!sakiet ludzu ka var dabut so pilnvaru un cik tada musu laikos izmaksa un vai nav kada iespeja so pilnvaru iegut kada mazak finansiali?paldies,ja meginasiet atbildet uz manu sasapejuso jautaumu.
Pēc Jūsu sniegtās informācijas var saprast, ka Jūsu māte nevar ierasties pie zvērināta notāra un nevar parakstīties. Tātad zvērinātam notāram ir jāierodas Jūsu mātes atrašanās vietā un ir nepieciešama 3 personu klātbūtne – viens, kurš parakstīsies Jūsu mātes vietā, divi liecinieki (kas nav radinieki un prot latviešu valodu). Līdz ar to izmaksas, saskaitot kopā notāra atlīdzību par vienu pilnvaru LVL 11 un ieskatīšanos publiskos reģistros par visām klātesošām personām, pieskaitot PVN 21% apmērā un valsts nodevu, varētu būt LVL 39.14. Par darbību ārpus zvērināta notāra prakses vietas papildus jāmaksā LVL 3.30 – LVL 14.30 (pieskaitot PVN 21%) atkarībā no patērētā laika, pieskaitot transporta izdevumus. Jūsu gadījumā variet lūgt atbrīvošanu no notāra atlīdzības, iesniedzot zvērinātam notāram motivētu lūgumu. Jūsu lūgumu izskatīs Latvijas Zvērinātu notāru padome. Bet Jūs netiekat atbrīvota no valsts nodevas un samaksas par ieskatīšanos publiskos reģistros.

  Labdien! Pirms 14 gadiem uzdāvināju kādam cilvēkam palielu zemes platību, noformējām dāvinājuma līgumu pie notāra. Izrādās, ka šis cilvēks nav šo zemi reģistrējis zemesgrāmatā. Pagasts piedzen no manis visu nodokļu summu (ar soda procentiem) pa visiem gadiem, jo uzskata mani par likumīgo īpašnieku! Ko darīt? Varbūt pastāv iespēja īpašumu atjaunot? ja jau jāmaksā man tie nodokļi? Atbildi lūgums sūtīt uz e pastu. Paldies.
Noslēgto dāvinājuma līgumu var atcelt vai nu līguma slēdzējiem par to vienojoties, vai nu sniedzot prasību tiesā.

  Man ir radiniece-mātes māsa.Viņai ir nepieciešama nauda zemes privatizācijai,dēls un mazbērni atsakās palīdzēt.Kā pareizi rīkoties ,ja es aizdodu lielu summu 5000 LV.
Visdrošāk būtu taisīt Aizdevuma līgumu notariālā akta formā! Tas izmaksās, ieskaitot amata atlīdzību, personu datu pārbaudi, nepieciešamos notariālā akta izrakstus, PVN un valsts nodevas aptuveni 81 latu. Ar šāda notariālā akta palīdzību gadījumā, ja aizņēmēja noteiktajā termiņā tomēr neatdotu Jums aizdoto naudu, būtu iespēja bezstrīdus kārtību (bez lietas skatīšanas tiesā) nekavējoties vērst piedziņu aizdevuma atmaksai no viņas naudas līdzekļiem vai mantas.Iespējami protams, arī citi nodrošinājuma veidi - piemēram hipotēka uz nekustamo īpašumu, kas gan kopsummā varētu izmaksāt dārgāk, bet aspektus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par aizdevuma nodrošinājuma veidu vajadzētu apspriest ar notāru.

  Labdien! Kāzus ir tāds - meita ar dēlu dzīvo dzīvoklī, kurš ir privatizēts uz mātes vārda. Ja māte nomirst un dēls (vienīgais mantinieks) mantos pēc likuma - kas viņam būs jādara, kur jāvēršas, lai kļūt par dzīvokļa pilntiesīgu īpašnieku? Paldies.
Labdien! Mantojuma lietas ir jākārto pie notāra, kas praktizē apgabaltiesas teritorijā, kurā bija mantojuma atstājēja pēdējā dzīvesvieta. Notārs izdos mantojuma apliecību, ar kuru tiks apstiprinātas mantinieka tiesības uz mantojumu. Lai mantinieks kļūtu par pilntiesīgu nekustamā īpašuma īpašnieku, pamatojoties uz minēto apliecību un nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai, kuru sagatavos notārs, viņam būs jānostiprina īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

  Vēlos nopirkt dzīvokli Latvijā dzīvojot ārvalstīs, vai to var izdarīt ar pilnvaras palīdzību?
Labdien! Jā tas ir iespējams! Pilnvarai var būt nepieciešama apostille atkarībā no valsts, kurā pilnvaru izdosiet. Informāciju vai nepieciešama apostille varat meklēt šeit: https://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/legalizacija/.

  Sveiki! Cik maksā dāvinājuma līguma noformēšana (starp vecāku un vienīgo bērnu) par dzīvokli bez zemes domājamās daļas? Cik ir zemesgrāmatas nodeva? Cik maksā mantojuma līguma noformēšana par to pašu dzīvokli? Kuru no līgumiem Jūs ieteiktu? Vai dāvinājums ir atsaucams un, ja jā, vai tam ir paredzēts kāds termiņš? Kādi ir plusi un mīnusi katram no minētajiem līgumu veidiem? Kādi dokumenti ir nepieciešami? Jau iepriekš paldies!
Ja vēlaties dāvinājuma līgumu taisīt kā notariālo aktu, samaksa par tā izgatavošanu atkarīga no nekustama īpašuma kadastrālās vērtības. Ja slēgsiet dāvinājuma līgumu kā privāto līgumu, tā izgatavošana bez PVN maksā LVL 38.50. Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā saskaņā ar dāvinājumu bērniem un vecākiem ir 0.5 % no nekustama īpašuma vērtības latos, bet ne vairāk kā LVL 1000. Mantojuma līguma noformēšana maksā LVL 55. Gan pie dāvinājuma, gan mantojuma līguma taisīšanas ir nepieciešams sastādīt nostiprinājuma lūgumu, kā arī ir jāskatās publiskos reģistros un jāiekasē PVN 21 % un valsts nodeva. Par konkrētiem izdevumiem līgumu noformēšanai un vēlamo risinājumu jāinteresējas pie Jūsu izvēlēta zvērināta notāra dokumentu iesniegšanas brīdī. Dāvinājuma atsaukšanas tiesību var izlietot 10 gadu laikā, bet, lai to atsauktu, jāpiepildās Civillikumā noteiktiem apstākļiem. Ar dāvinājuma līgumu Jūs savas īpašuma tiesības nododat uzreiz, bet ar mantojuma līgumu tiek noteikts mantas liktenis pēc personas nāves. Dokumenti, kas nepieciešami iepriekš minēto darījumu noslēgšanai, ir abu pušu pases, zemesgrāmatu apliecība, radniecību pierādoši dokumenti. Ja minētais dzīvoklis ir laulāto kopmanta, nepieciešama otra laulātā piekrišana, ko iespējams noformēt vienlaicīgi ar līguma noslēgšanu, līdzi jāņem pase.

  Labdien! Sakiet lūdzu, ja ar vīru esam vienojušies šķirt laulību, vai mēs varam laulību pieteikumā norādīt to, ka nekustamais īpašums, kas iegādāts laulības laikā un reģistrēts zemesgrāmatā uz vīra vārda ar visu kredītu (30 000 LVL), kas arī ir uz vīra vārda, tiek nodots manā īpašumā un dzīvoklis, kas iegādāts pirms laulības un ir ierakstīts zemesgrāmatā uz mana vārda ar visu kredītu (60 000LVL) tiek nodots vīra īpašumā un par to es nepieprasu vīram alimentus? vai šāds lēmums būs saistošs arī bankām, un ja ir tā iespējams darīt, tad cik ilgā laikā mēs varēsim savas īpašumtiesības pārreģistrēt zemesgrāmatā? Paldies!
Šķirot laulību, laulātajiem jāsadala laulības laikā iegādātā kopējā manta. Jūsu gadījumā, ja nekustamais īpašums ir iegādāts laulības laikā par kopējiem līdzekļiem, tad tā ir kopējā manta, bet dzīvoklis ir iegādāts pirms laulības, tātad ir Jūsu atsevišķa manta. Sadalot mantu, jāsadala arī neizpildītās saistības (neatmaksātie kredīti). Lai sniegtu atbildi uz Jūsu jautājumiem, jāzina faktiskie apstākļi: vai kredīti izsniegti pirms vai pēc laulības noslēgšanas, kādiem mērķiem kredīti bija izmantoti. Pirms tiesa izskatīs lietu par laulības šķiršanu, laulātajiem jānoslēdz līgumu par mantas sadali. Šajā gadījumā laulības šķiršanas pieteikumā Jūs varēsiet norādīt, ka laulāto manta ir sadalīta. Jūsu noslēgtais mantas sadales līgums būs par pamatu īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā. Noslēgtais līgums nebūs saistošs bankām, īpašuma tiesības nevarēs nostiprināt bez banku piekrišanas. Jūsu atteikums no uzturlīdzekļu (alimentu) pieprasīšanas būs nelikumīgs. Iesaku Jums, paņemot līdzi kredīta līgumus, griezties uz konsultāciju personīgi.

  Labdien! Sakiet, lūdzu, ka var atsaukt ģenerālpilnvaru?
Labdien! Jādodas pie jebkura notāra un jāsniedz iesniegums par pilnvaras atsaukumu. Līdzi vēlams ņemt pašu pilnvaru vai tās kopiju, vai vismaz zināt kad un kam pilnvara izdota. Zvērināts notārs ievietos sludinājumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis un par pilnvaras atsaukumu paziņos pilnvarniekam.

  Sieva un vīrs vēlas šķirt laulību. Laulības laikā ir paņemts kredīts bankā uz nekustamo īpašumu (hipotēka). šobrīd sieva un vīrs atbild par saistībām solidāri. Sievu banka atbrīvo no solidārām saistībām, atrodot jaunu galvotāju. Jautājums - Kā nodrošināt abu laulības laikā dzimušo nepilngadīgo bērnu tiesības uz nekustamo īpašumu, gadījumā, ja vīrs izdomā īpašumu pārdot. Pirmā hipotēka pieder bankai par nekustamā īpašuma neatsavināšanu. Vai aizsargājot bērnu tiesības uz īpašumu labāk vienoties par mantojuma līguma sastādīšanu par labu bērniem un ierakstīt līgumu zemesgrāmatā kā otro hipotēku?
Jūsu ierosinātais nodrošinājuma veids ir iespējams, tiesa gan - tikai ar Bāriņtiesas un Bankas piekrišanu. lai tādu saņemtu Jums jāvēršas ar šādu iesniegumu Bāriņtiesā pēc bērnu dzīvesvietas un bankā, lai izskata jautājumu par šādas piekrišanas došanu. Kad piekrišanas saņemtas - tad notārs varēs sagatavot atbilstošus līgumus un nostiprinājuma lūgumus.

  Labdien! Man ir šāds jautājums vai nekustamo īpašumu māju un zemi var ierakstīt zemesgrāmatā ja 1999. gadā noslēgts privātā kārtā dāvinājuma līgums, kurš nav apliecināts pie notāra, dāvināja mana vecmamma, kurai šobrīd ir 86. gadi.
Labdien! Dāvinājuma līgums nav obligāti jāapliecina pie notāra. Lai nostiprinātu apdāvinātā īpašuma tiesības uz uzdāvināto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā, pie notāra būs jāapliecina abu līgumslēdzēju paraksti uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatu nodaļai.

  Labdien! man ir šāda situācija. Mana māte otro reizi aprecējas, un kopdzīves laikā ar savu vīru viņi iegādājas par pajam dzivokli kas tika uzrakstīts uz vinjas vīra vārda. Jau astoņus gadus viņi nedzīvo kopā. Es ar viņas viru, mūsu pagastā nosledzām vienošanas līgumu par to ka es apņemos uz pilnvaras pamata kārtošu visu kas saistīts ar ierakstīšanu dzivokli zemesgrāmatā. bet viņš pēc zemesgrāmatas nokārtošanas davina man dzivokli. es esmu jau savu daļu izpildijusi. un tagad gribetu zināt kas man jadara lai nokārtot dāvināsanu????? kādi dokumenti vajadzigi??? dzīvoju dobeles raj., Bērzes pag., ipašnieks deklarets Elejā. Uz rokas šobrīd man ir zemesgrāmata, vienošanas ligums par dāvināšanu, pilnvara, mātes piekrišana par davināšanu.
Labdien! Jums jādodas pie tuvākā notāra un jānoformē darījums, iepriekš piesakot vizīti pa tālruni. Līdzi ņemiet visus Jūsu nosauktos dokumentus, notārs tos izskatīs un sagatavos nepieciešamos dokumentus.

  Vēlos uzzināt cik maksātu pārrakstīt dzīvokli kā dāvinājumu un cik ilgā laikā to varētu veikt.
Ja vēlaties dāvinājuma līgumu taisīt kā notariālo aktu, samaksa par tā izgatavošanu atkarīga no nekustama īpašuma kadastrālās vērtības. Ja slēgsiet dāvinājuma līgumu kā privāto līgumu, tā izgatavošana bez PVN maksā LVL 38.50. Nostiprinājuma lūguma izgatavošana atkarīga no tā, cik personu paraksti uz tā jāapliecina. Zvērinātiem notāriem ir vienotas amata atlīdzības takses, ar kurām Jūs varat iepazīties www.latvijasnotars.lv mājas lapā vai jautājot Jūsu izvēlētam zvērinātam notāram dokumentu iesniegšanas brīdī. Papildus būs jāmaksā valsts un kancelejas nodeva zemesgrāmatā. Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā saskaņā ar dāvinājumu bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem, vecvecākiem ir 0.5% no nekustama īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā LVL 1000. Ja īpašuma dāvinājums tiek veikts citai personai – 3% no nekustama īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā LVL 50 000. Ar kancelejas nodevas apmēru varat iepazīties www.zemesgramata.lv Īpašumtiesību reģistrācijas cenrādī. Pie zvērināta notāra dāvinājuma līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošana var ilgt 1 – 2 stundas no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Zemesgrāmatā jaunā īpašuma tiesība tiks nostiprināta aptuveni 2 nedēļu laikā no dokumentu iesniegšanas brīža.Подписка на рассылку раздела вопрос-ответ

Вы можете указать свою электронную почту и вопросы - ответы из этой рубрики будут приходить Вам по мере их поступления, но не чаще чем 2 раза в месяц У Вас будет возможность отписаться от рассылки в любой момент.

Ваш e-mail:
Введите код с картинки:
  
* Пожалуйста подтвердите что ваши персональные данные могут храниться в нашей базе данных и будут доступны некоторым нашим сотрудникам. Нажимая на подтверждение, вы соглашаетесь с тем, что мы можем обрабатывать ваши персональные данные в соответствии с нашей Политикой Конфиденциальности и обработки персональных данных.


Подписка на рассылку по определенным тематикам: